Oleska Gazeta Powiatowa
Olesno, Lasowice Wlk, Dobrodzień, Praszka
Gorzów Śląski, Radłów, Rudniki, Zębowice

       DZIECIŃSTWO BEZ PRZEMOCY
         kampania przeciw krzywdzeniu i zaniedbywaniu dzieci

       Prawie 2/3 Polaków stosuje kary fizyczne wobec swoich dzieci. Co gorsza, przemoc tę usprawiedliwia. Nieświadomość skutków, jakie przynosi krzywdzenie dzieci, jest równie powszechna. Aby ten stan rzeczy zmienić, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar w Rodzinie "Niebieska Linia" i Fundacja "Dzieci Niczyje", wraz z innymi instytucjami i organizacjami podjęły się organizacji kampanii "Dzieciństwo bez przemocy".
       3 kwietnia [2001 r.] w Oleśnie odbyła się debata z udziałem przedstawicieli zainteresowanych instytucji. Prowadziła ją Dorota Korzekwa, nauczycielka w PSP nr 2, której zadaliśmy kilka pytań na ta temat kampanii.

       OGP:. W trakcie oleskiej debaty przedstawiła Pani cele ogólnopolskiej kampanii. Jakie to cele?
       Dorota Korzekwa:
Celem akcji jest zwiększenie społecznego zaangażowanie w przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci i edukacja społeczna. Chcemy motywować społeczności lokalne i instytucje do podejmowania działań na rzecz dzieci krzywdzonych i ich rodzin.
       OGP:. Jak przebiegała oleska debata?
       D.K.:
Uczestnicy obejrzeli film "Dzieciństwo bez przemocy". Potem zreferowałam wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów oleskich szkół.
       OGP: Co wynika z tej ankiety?
       D.K.:
Celem ankiety było uzyskanie informacji na temat skali zjawisk określanych terminem "krzywdzenie dzieci". Z wypowiedzi wynika m.in., że przemocy powodującej urazy ciała doznało wiele lub kilka razy10 % dzieci. Krzywdzenia emocjonalnego, poniżania 19 %. Badania pokazały też, że dzieci wyrażają przyzwolenie na stosowanie kar fizycznych w przypadku, gdy zaczynają palić papierosy, pić alkohol, dokonują drobnych kradzieży.
       OGP: Jak, w świetle debaty, wygląda przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na naszym terenie?
       D.K.:
Przemoc w rodzinie często związana jest z nadużywaniem alkoholu. Mówiła o tym kierownik Poradni Odwykowej, mgr Elżbieta Korzec. W ostatnim roku do poradni zgłosiło się 36 kobiet, wobec których stosowano przemoc. Przy poradni istnieje ośrodek dla ofiar przemocy czynny w godz. 8.00-15.00. Pożądane byłoby powstanie grupy terapeutycznej dla dzieci będących ofiarami przemocy - jest ich aktualnie piętnaścioro i biorą udział w terapii jedynie okresowo.
       Jak poinformowała Maria Podgórska z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, centrum uruchomiło schronisko dla ofiar pomocy - ma ono w tej chwili 4 pokoje trzyosobowe. Są też w centrum poradnie: psychologiczna i prawna.
       Alina Grzebiela-Kochman z Komendy Powiatowej Policji również wskazała na konieczność funkcjonowania takiego schroniska.
       OGP: Jakie wnioski ze spotkania?
       D.K.:
Zdaniem zebranych wszystkie instytucje gminy Olesno powinny wspierać działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i schroniska dla ofiar przemocy. Zwróciliśmy uwagę na konieczność wspierania świetlicy socjoterapeutycznej "Benedyktynka". Poruszanymi przez nas problemami powinni też interesować się radni. W naszej debacie uczestniczył wiceburmistrz Dago Luecke, nie było natomiast nikogo z radnych, mimo zaproszenia.
       OGP: Miejmy nadzieję, że ta absencja nie jest objawem braku zainteresowania radnych.
       Dziękuję za rozmowę.
       Antoni Bojanowski
(OGP31)
       
       POMOC DLA OFIAR PRZEMOCY DOMOWEJ W POWIECIE OLESKIM
       1. Pogotowie Policyjne - 997 (całodobowy)
       2. Pogotowie Ratunkowe - 999 (całodobowy)
       3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie - 350-51-141w godzinach urzędowania/
       4. Ośrodki Pomocy Społecznej: (w godzinach urzędowania)
       - Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie - 358-32-21
       - Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu - 357-51-05
       - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śl. - 359-40-08
       - Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce - 359-10-37
       - Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie - 359-90-31
       - Ośrodek Pomocy Społecznej w Zębowicach - 077/421-60-97
       - Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach - 359-50-72
       5. Poradnia Odwykowa w Oleśnie - 358-40-90 (w godzinach urzędowania)
       6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oleśnie 358-28-74 (środa od 14.00 do 16.00) - poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych i przemocy w rodzinie.

        CO SIĘ DZIEJE Z DZIECKIEM, GDY JEST ŚWIADKIEM PRZEMOCY W RODZINIE?
       Strach i niepokój
       Dzieci obawiają się o zdrowie i życie swoich rodziców, a także o swoje
       Poczucie winy
       Dzieci czują się odpowiedzialne za przemoc Myślą, że są przyczyna takiego zachowania swoich rodziców
       Ambiwalencja uczuć
       Dzieci odczuwaj zarówno miłość, jak i nienawiść do rodzica, który stosuje przemoc. Żyją w chaosie emocjonalnym
       Brak zaufania
       Dzieci, które doświadczaj przemocy mają trudności w nawiązywaniu bliskich kontaktów z rówieśnikami. Nie potrafią nikomu zaufać
       Agresywność
       Wiele dzieci odreagowuje agresja to, co dzieje się w ich domach. Uczą się, że przemoc jest jedynym sposobem rozwiązywania konfliktów
       Spolegliwość
       Niektóre dzieci są gotowe zrobić wiele, by wszystkich zadowolić Ulegaj wszelkim prośbom lub naciskom ze strony otoczenia Pod wpływem innych ludzi mogą robić rzeczy, które są dla nich niebezpieczne
       Zamiana ról
       Rodzice są zbyt zajęci swoimi konfliktami, by spełniać rodzicielskie obowiązki. Dzieci pozbawione są dzieciństwa
       Kłopoty w szkole
       Dzieci chcą pozostawać w domu, ponieważ myślą, że w ten sposób mogą kontrolować przemoc Dziecko opuszcza zajęcia w szkole, ma coraz gorsze wyniki w nauce.
       Dziecko czuje się przygniecione ciężarem swojej bezradności wobec sytuacji w domu. W niektórych przypadkach dzieci podejmuje próby samobójcze jako ostateczne rozwiązanie swoich problemów.
       Opóźnienia w rozwoju
       Dzieci, które nie mają zapewnionej właściwej opieki, gorzej się rozwijają niż ich rówieśnicy, mają kłopoty z uczeniem się i koncentracją.
       Zaburzenia mowy
       Konsekwencją życia w ciągłym stresie mogą być zaburzenia mowy.
       Dolegliwości związane ze stresem
       Dzieci często odczuwaj dolegliwości somatyczne, takie jak bóle głowy, żołądka, moczenie nocne. Ich ogólny stan zdrowia jest zły.
       Fizyczne urazy
       W wyniku przemocy dzieci często doznają poważnych urazów fizycznych.