Oleska Gazeta Powiatowa - ARCHIWUM
Olesno, Lasowice Wlk, Dobrodzień, Praszka, Gorzów Śląski, Radłów, Rudniki, Zębowice


     Wybory parlamentarne w Związku Niemców
      (Parlamentswahlen im Verband der Deutschen)

     Już z początkiem 2001 roku w działalności Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Niemców uwidoczniła się tematyka przewidzianych na jesień wyborów parlamentarnych. Odbyte w dniu 17 marca roczne zebranie sprawozdawcze już zajmowało się obszernie problematyką wyborczą. Obecni na konferencji przywódcy Związku Niemców: Henryk Kroll, Helmut Paździor i Johann Lehnort przekazywali delegatom przekonywujące motywy aktywnego udziału w wyborach. Głównym zadaniem i celem rozpoczętej w lipcu kampanii wyborczej było zahamowanie spadającej w kolejnych wyborach liczby głosów oddawanych na mniejszość niemiecką oraz przełamanie pasywności politycznej członków TSKN. Po reformie administracyjnej i włączeniu oleskich organizacji do struktur opolskich, Wojewódzki Komitet Wyborczy zdecydował, biorąc pod uwagę liczbę członków, o przyznaniu dla regionu oleskiego 5 miejsc na liście kandydatów mniejszości niemieckiej obejmującej 26 nazwisk.
     Zarząd Powiatowy pod przewodnictwem Bernarda Smolarka, który na okres kampanii wyborczej przejął funkcję Komitetu Wyborczego, zadecydował następującym aktywistom organizacji zaproponować miejsce na liście kandydatów: Edward Flak, Bernard Kus, Otylia Skoczylas, Herbert Czaja i Irena Szulc. Wyróżnieni przyjęli zaszczyt kandydowania i nazwiska tych osób zostały oficjalnie zarejestrowane na liście kandydatów mniejszości niemieckiej. Z tymi w Oleśnie i powiecie znanymi kandydatami Związek Niemców ruszył do walki wyborczej. W niedzielę 8 lipca na wiecu wyborczym, który odbył się na rozpoczęcie kampanii wyborczej w hali sportowej w Otmęcie, pośród 2000 uczestników brała udział także liczna reprezentacja mieszkańców Olesna i okolic.
     Honorowym wyróżnieniem dla Olesna było wybranie gminnej orkiestry dętej z Radłowa w celu stworzenia muzycznej oprawy tej wielkiej imprezy wyborczej.
     Od tego dnia rozpoczęła się we wszystkich grupach DFK intensywna kampania wyborcza, w której przedstawiali się kandydaci do sejmu i senatu oraz wyjaśniane były główne tezy deklaracji i programu wyborczego mniejszości niemieckiej.
     Początkowo słabe zainteresowanie spotkaniami wyborczymi zwiększało się znacznie w miarę zbliżania terminu wyborów. Na spoptkanie w Oleśnie przybyło w drugim terminie 52, w Gorzowie 78, w Dobrodzieniu 86 uczestników zebrań.
     Oprócz czołowego kandydata Henryka Krolla i miejscowych kandydatów, w rejonie oleskim licznie i często w zebraniach wyborczych uczestniczyli kandydaci do Senatu - Josef Kotyś, Dieter Przewdzing i Josef Swaczyna.
     W napięciu i z wielkim zainteresowaniem oczekiwano w kręgach naszej organizacji na wyniki wyborów. Ich ogłoszenie przyjęto z pewnym rozczarowaniem. Założonego celu, tj. zwiększenia reprezentacji Niemców w Sejmie nie osiągnięto. Pozostały dwa mandaty, przy czym wygrali dotychczasowi posłowie: Henryk Kroll (11704 głosy) i Helmut Paździor (7989 głosów).
     Poszczególni kandydaci oleskiego okręgu wyborczego otrzymali następującą liczbę głosów: Edward Flak 1231, Otylia Skoczylas 1229, Bernard Kus 798, Herbert Czaja 464, Irena Szulc 422.

     Wynik ten był niestety daleko niewystarczający, by przynajmniej uzyskać jeszcze jedno miejsce w sejmie. W ogólnym wyniku wyborczym w gminach wiejskich powiatu oleskiego wyraźnie wygrała lista mniejszości niemieckiej. W Oleśnie, Gorzowie i Dobrodzieniu na mniejszość niemiecką oddano średnio 30% głosów.
     O niekorzystnym wyniku wyborczym dla mniejszości niemieckiej zdecydowała niska frekwencja wyborcza. Przyczyny tego, że tylko 30% uprawnionych poszło do urn, muszą stać się głównym tematem dyskusji we wszystkich ogniwach Towarzystwa. Zbliżające się wybory komunalne zobowiązują do tej debaty, by realne było powtórzenie sukcesu wyborczego do rad gmin, powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego z roku 1998.
     Bernard Kus (OGP 35)     Parlamentswahlen im Verband der Deutschen
     Schon anfangs des laufenden Jahres standen im Organisationsleben der Sozialkulturellen Gesellschaft der Deutschen die Zeichen auf die für den Herbst bevorstehenden Parlamentswahlen. Selbst die Jahresberichtversammlung am 17 März 2001. hat sich ausführlich mit der Wahlproblematik befasst. Die anwesenden Gäste von der Führung des Deutschverbandes - Heinrich Kroll, Helmut Paździor, Johann Lehnort haben den Delegierten überzeugende Motive für aktives Wahlverhalten unserer Mietglieder wie auch aller Oberschlesier überwiesen.
     Das Leitmotiv und Ziel der ab Juni eingeleitenen Wahlkampagne war, die von Wahl zur Wahl rücklaufende Zahl der für die Deutsch - Liste abgegebenen Stimmen zu stoppen und die politische Trägheit unserer Mitgliedschaft zu durchbrechen. Nach der Verwaltungsreform und das Angliedern der Rosenberger Organisation an den Oppelner Verband wurde im Bezirkswahlkomitee entschieden für den Bereich von Rosenberg, gemäss der Mitgliederzahl 5 Kandidatenplätze auf der 26 Namen zählenden Liste der Deutschen Minderheit zuzuweisen. Die Zahl der Rosenberger Kandidaten auf der Gesamtliste dürfte als Anerkennung der Aktivitäten im Deutschverband von Rosenberg gesehen werden. Der Kreisverband unter Leitung von Bernard Smolarek, der im Verlauf der Wahlkampagne die Funktion des Wahlkomitees übernommen hat, entschied nächstfolgenden Aktivisten der Organisation den Kandidatenplatz vorzuschlagen: Edward Flak, Bernard Kus, Otylia Skoczylas, Herbert Czaja, Irena Szulz. Die Designierten nahmen die Kandidatenpflicht an und wurden offiziell auf der Deutsch - Liste eingetragen. Mit diesen in Rosenberg und Kreis bekannten Kandidaten zog der rosenberger Deutsch Verband in den Wahlkampf.
     Am Sonntag den 8 Juli 2001 hat am großangelegten feierlichem Wahlauftakt in der Sporthalle zu Otment unter 2000 Teilnemmern eine zahlreiche Vertretung der Deutschen von Rosenberg teilgenommen. Ehrenwürdig für uns war die Auswahl des Gemeindeblasorchesters von Radlau für die Musikumrahmung der Großveranstaltung.
     Ab diesem Tag begann intensiv in Ortschaften und allen DFK Gruppen die Vorstellung der Kandidaten zum Sejm und Senat, erklärt wurden die Grundsätze der Wahldeklaration und das Wahlprogramm der Deutschen Minderheit. Das anfänglich schwache Intersse an den Wahlversammlungen hat ihm näher dem Wahltag deutlich zugenommen. Im rosenberger Kulturhaus hat man im zweiten Termin 52, in Landsberg 78 und in Guttentag 86 Teilnehmer aufzählen können. Zahlreichung aktiv haben im rosenberger Tätigkeitsbereich außer den Spitzenkandidaten, Heinrich Kroll und den heimischen Kandidaten auch die Senatkandidaten Josef Kotys, Dieter Przewdzing und Józef Swaczyna an den Wahlveranstaltungen teilgenommen.
     Mit Spannung und höchstem Interesse waren in Kreisen unserer Organisation die Wahlergebnisse erwartet. Leider ist zu konstatieren daß diese den gesetzten Zielen nicht gerecht gekommen sind. Die Vertretung der Deutschen im Sejm blieb unverändert auf zwei Mandantenplätze, wobei die bisherigen Abgeordneten Heinrich Kroll mit 11.704 und Hehlmut Pazdzior mit 7.989 Stimmen abermals gewonnen haben.
     Das Stimmenergebnis der Kandidaten von Rosenberg sieht folgend aus: Edward Flak 1231, Otti Skoczylas 1229, Bernard Kus 798, Herbert Czaja 464, Irene Szulc 422.
Jedoch ist dieses Ergebnis weit nicht ausreichend um wenigstens einen Mandatenplatz im Sejm einzunehmen. In den Landgemeinden des Kreises - gewann in der Gesamtauszählung der Stimmen mit deutlich über 50% die Deutschliste. In den Städten Rosenberg, Landsberg und Guttentag lag das Ergebnis für die Deutsche Minderheit bei ca. 30% der gültig abgegebenden Stimmen.
      Ausschlaggebend für das ungünstige Wahlergebnis der Deutschen ist die niedrige Wahlbeteiligung unserer Landsleute. Die Ursachen dessen, dass nur 30% der Wahlberechtigten den Urnengang aufgenommen haben, müssen in nächstfolgender Zeit zum Hauptthema aller Organisationsdebatten werden. Die bevorstehenden Kommunalwahlen verpflichten dazu wenn wir den errungenen Erfolg von 1998 nicht verfehlen wollen.
     Bernard Kus (OGP 35)